ย้ายโปรแกรม PIS ไปที่ Server ใหม่ ตาม Link นี้ ครับ

http://203.157.114.24/pis/index.php