สธ.เฝ้าระวังโรคมือเท้าปาก

  • PDF
  • พิมพ์
  • อีเมล

 

สธ.เฝ้าระวังโรคมือเท้าปาก หลังพบแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มขึ้น

Wednesday, June 18, 2014

นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเผยว่า ช่วงนี้กระทรวงสาธารณสุขได้สั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศจับตาพิเศษโรคมือเท้าปาก เนื่องจากมีแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มขึ้น โดยสำนักระบาดวิทยา รายงานว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 9 มิถุนายน พบผู้ป่วยโรคมือเท้าปากทั่วประเทศ 15,311 ราย เมื่อเปรียบเทียบจำนวนผู้ป่วยรายเดือนในปี 2557 กับปี 2556 พบว่าในเดือนเมษายน 2557 มีรายงานผู้ป่วยมากกว่าเดือนเมษายน 2556 จำนวน 1.7 เท่า โดยกลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คือ 1 ปี

ทั้งนี้ คาดว่าจำนวนผู้ป่วยจะมีมากขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงสิงหาคม โดยคาดการณ์ว่าจำนวนผู้ป่วยจะสูงสุดในเดือนกรกฎาคม จะมีประมาณ 5,500 ราย จึงให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประสานความร่วมมือหน่วยงานในพื้นที่ ทั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาล และศูนย์เด็กเล็ก เน้นให้ครูตรวจไข้เด็กทุกวัน หากพบมีไข้ มีตุ่มใสขึ้นตามมือและในปาก ขอให้สงสัยว่าอาจเป็นโรคมือเท้าปาก ให้เด็กหยุดเรียนจนกว่าจะหายป่วย พร้อมทั้งแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อควบคุมป้องกันโรค

ที่มาข่าว:นสพ.ASTVผู้จัดการออนไลน์

ที่มาภาพ:Internet

 

สรุปรายงานสถานการณ์โรค Hand foot and mouth disease

จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 01 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 

นับตั้งแต่ วันที่ 01 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับรายงานผู้ป่วย โรค Hand foot and mouth disease จำนวนทั้งสิ้น 506 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 48.74 ต่อแสนประชากร ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

 

 

 

พบผู้ป่วยสูงสุดในเดือน มิถุนายน จำนวนผู้ป่วย เท่ากับ 161 ราย โดยมีรายงานผู้ป่วยเดือน มกราคม 66 ราย กุมภาพันธ์ 50 ราย มีนาคม 70 ราย เมษายน 56 ราย พฤษภาคม 103 ราย มิถุนายน 161 ราย

พบผู้ป่วยสูงสุดในสัปดาห์ที่ 22 จำนวนผู้ป่วย เท่ากับ 82 ราย มีรายงานผู้ป่วยในสัปดาห์ปัจจุบัน คือสัปดาห์ที่ 24 จำนวนผู้ป่วย 15 ราย และ จำนวนผู้ป่วยใน 4 สัปดาห์ย้อนหลัง มีการรายงานดังนี้ สัปดาห์ที่ 23 จำนวนผู้ป่วย 64 ราย สัปดาห์ที่ 22 จำนวนผู้ป่วย 82 ราย สัปดาห์ที่ 21 จำนวนผู้ป่วย 55 ราย และ สัปดาห์ที่ 20 จำนวนผู้ป่วย 19 ราย ตามลำดับ

อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ อำเภอพยุหะคีรี อัตราป่วยเท่ากับ ( 107.06 ) ต่อแสนประชากร รองลงมาคือ อำเภอชุมตาบง ( 83.93 ) ต่อแสนประชากร อำเภอลาดยาว ( 75.89 ) ต่อแสนประชากร อำเภอแม่วงก์ ( 67.95 ) ต่อแสนประชากร อำเภอบรรพตพิสัย ( 62.31 ) ต่อแสนประชากร อำเภอเมืองนครสวรรค์ ( 56.76 ) ต่อแสนประชากร อำเภอเก้าเลี้ยว ( 55.40 ) ต่อแสนประชากร อำเภอโกรกพระ ( 47.41 ) ต่อแสนประชากร อำเภอไพศาลี ( 38.81 ) ต่อแสนประชากร อำเภอชุมแสง ( 37.21 ) ต่อแสนประชากร อำเภอตากฟ้า ( 24.73 ) ต่อแสนประชากร อำเภอท่าตะโก ( 24.27 ) ต่อแสนประชากร อำเภอแม่เปิน ( 21.75 ) ต่อแสนประชากร อำเภอหนองบัว ( 13.66 ) ต่อแสนประชากร อำเภอตาคลี ( 12.75 ) ต่อแสนประชากร ตามลำดับ

 

กลุ่มอายุ ที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ (0-4 ปี) อัตราป่วยเท่ากับ ( 905.46 ) ต่อแสนประชากร รองลงมาคือ กลุ่มอายุ (5-9 ปี) อัตราป่วยเท่ากับ ( 61.91 ) ต่อแสนประชากร กลุ่มอายุ (10-14 ปี) อัตราป่วยเท่ากับ ( 4.42 ) ต่อแสนประชากร กลุ่มอายุ (15-24 ปี) อัตราป่วยเท่ากับ ( 2.71 ) ต่อแสนประชากร กลุ่มอายุ (25-34 ปี) อัตราป่วยเท่ากับ ( 1.33 ) ต่อแสนประชากร กลุ่มอายุ (35-44 ปี) อัตราป่วยเท่ากับ ( 0.61 ) ต่อแสนประชากร ตามลำดับ

 

 

วันที่ประมวลผล : 18 มิถุนายน 2557 เวลา 09:22:05
งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ สสจ.นครสวรรค์

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 18 มิถุนายน 2014 เวลา 12:26 น.