ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 ป็นระบบที่ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล และสถานีอนามัย (โรงพยาบาลรัฐทุกแห่ง โรงพยาบาล/คลินิกเอกชนยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด) ในจังหวัดนครสวรรค์ และ จังหวัดใกล้เคียง ในการเฝ้าระวังโรค/ภัย ที่อาจเกิดการระบาดได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการป้องกันควบคุมโรค/ภัย เป็นหลัก มิใช่เป็นรายงานสถิติของโรคนั้นๆ [ส่วนใหญ่ ใช้นิยามผู้ป่วยเป็น "ผู้ป่วยที่สงสัย(suspect)" ไม่ใช่ "ผู้ป่วยที่ยืนยัน(confirm)" โปรดดูนิยามในการเก็บข้อมูลประกอบการใช้ข้อมูลด้วย]

ความทันเวลา 2560

ความครอบคลุม 2560

รายงานนำเสนอที่ประชุม กวป. ประจำเดือน

ประกาศ ชี้แจงการรายงานขัอมูล 506 ปี พ.ศ. 2560

ด้วยในปี พ.ศ.๒๕๖๐ งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดทำโปรแกรมระบบข้อมูลงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาบนเว็บไซต์ และขอแจ้งการดำเนินงานในการรายงานข้อมูล ๕๐๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้

๑. ให้สถานพยาบาลของรัฐทุกแห่งตรวจสอบข้อมูลประชากรกลางปี พ.ศ.๒๕๕๙ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ตามระบบข้อมูล ๔๓ แฟ้ม สำหรับใช้เป็นเป้าหมายประชากรงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา และการประมวลผลรายงาน ๕๐๖ ของปี พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. ให้สถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนทุกแห่งเริ่มบันทึกและส่งข้อมูล ๕๐๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ บนเว็บไซต์ http://203.157.114.6 โดยยึดวันพบผู้ป่วยตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นวันเริ่มต้นของการส่งข้อมูล ๕๐๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

๓. ให้สถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนทุกแห่ง ตรวจสอบ ความครบถ้วน ถูกต้อง ของการรายงานข้อมูล ๕๐๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ แล้ว งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จะหยุดรับข้อมูล ๕๐๖ และการแก้ไขข้อมูล ๕๐๗ ของข้อมูล ๕๐๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นต้นไป

งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สสจ.นครสวรรค์
4 มกราคม 2560

สธ.รณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ฟรี เริ่ม 1 พ.ค.57 นี้

สธ.รณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ฟรี เริ่ม 1 พ.ค.57 นี้

กรุงเทพฯ 28 เม.ย.-สธ. เตรียมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 3 ล้านโดส ให้กับกลุ่มเสี่ยงฟรี เริ่ม 1 พ.ค.นี้ ย้ำวัคซีนปลอดภัย เนื่องจากผลิตจากเชื้อตาย พร้อมเผยแนวโน้มการระบาดของไข้หวัดใหญ่ 2009 ลดลง แต่ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B เพิ่มขึ้น ขณะที่บริษัทผู้ผลิตวัคซีนเตรียมพัฒนาวัคซีนในอนาคต 1 เข็ม ครอบคลุม 4 สายพันธุ์

นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมด้วย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค กล่าวถึงการรณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่และมาตรการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ว่า ขณะนี้กระทรวงฯ เตรียมจัดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลให้กับประชาชนฟรีจำนวน 3.4 ล้านโดส ให้แก่ประชาชน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ และกลุ่มประชาชนกลุ่มเสี่ยง ประกอบด้วยผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป หญิงตั้งครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป เด็กอายุ 6 เดือน-2 ปี ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง อาทิ เบาหวาน หลอดเลือดสมอง ไตวาย หอดหืด ปอดอุดกั้น โรคหัวใจ และมะเร็ง โดยเริ่มฉีดพร้อมกันทั่วประเทศวันที่ 1 พฤษภาคม-31 กรกฎาคม 2557 ประชาชนสามารถขอรับบริการได้ที่สถานพยาบาล ระดับชุมชนขึ้นไป

อ่านเพิ่มเติม...

 

สธ.เตือนโรคอีสุกอีใสระบาด พบผู้ป่วย 5-9 หมื่นราย แนวโน้มเพิ่มขึ้น

 

สธ.เตือนโรคอีสุกอีใสระบาด พบผู้ป่วย 5-9 หมื่นราย แนวโน้มเพิ่มขึ้น

Monday, February 03, 2014


วันที่ 3 กุมภาพันธ์ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในช่วงที่อากาศหนาวเย็น โรคที่มีความเสี่ยงจะระบาดได้ง่ายคือโรคอีสุกอีใส (CHICKEN POX) หรือไข้สุกใส เกิดจากเชื้อไวรัส ชนิดนี้จะเจริญเติบโตได้ดีในสภาพอากาศเย็นชื้น พบได้ในคนทุกอายุที่ไม่มีภูมิคุ้มกันโรค มีโอกาสเกิดความรุนแรงโดยเฉพาะในเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี เนื่องจากมีภูมิต้านทานโรคต่ำ จากการวิเคราะห์ข้อมูลการเฝ้าระวังโรคไข้สุกใสย้อนหลัง 10 ปี ของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค พบต่อปีมีผู้ป่วยโรคนี้ 50,000-90,000 ราย และมีแนวโน้มจะพบมากขึ้น พบผู้ป่วยมากตั้งแต่เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม โรคนี้มักพบระบาดในที่อยู่ร่วมกัน เช่น โรงเรียน โรงงาน ศูนย์เด็กเล็ก เรือนจำ เป็นต้น กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้โรคไข้สุกใสเป็น 1 ใน 31 โรคที่ต้องรายงานเมื่อพบผู้ป่วย เพื่อแยกผู้ป่วยไม่ให้ไปสัมผัสกับผู้อื่น และเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ไทยจับมือต่างชาติต่อยอดพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออก

ไทยจับมือต่างชาติต่อยอดพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออก
Wednesday, August 07, 2013


รศ.ดร.นพ.สุธี ยกส้าน หัวหน้าหน่วยศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน มหาวิทยาลัยมหิดลได้เผยถึงการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ "การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและการวิจัยพัฒนาวัคซีนในทศวรรษหน้า : การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน" ว่า มหาวิทยาลัยมหิดลได้ทำการพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2524 เป็นวัคซีนต้นแบบของเชื้อไวรัสเดงกี่ทั้ง 4 สายพันธุ์ ซึ่งได้ผ่านกระบวนการทดลองในห้องปฏิบัติการ ในหลอดทดลอง สัตว์ทดลองโดยวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกชุดนี้ถือว่าเป็นวัคซีนต้นแบบชุดแรกที่พบว่าได้ผลดี มีความปลอดภัยสูง 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 07 สิงหาคม 2013 เวลา 16:49 น.

อ่านเพิ่มเติม...

 

หน้า 3 จาก 17

เว็บไซต์แนะนำ

พยากรณ์อากาศ

Zika_surveillance

Zika_investigation

Words of wisdom ...

 

"การบิดเบือนความจริง เพื่อให้ผลทางอื่น จะมีผลกระทบต่อการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอย่างมาก ขอให้นักระบาดวิทยาวิเคราะห์ และนำเสนอแต่ความจริง"

อ.สุชาติ เจตนเสน

.....๒๕ ธค.๔๖......หนองคาย.

การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางสุขภาพ

คู่มือโปรแกรม 506

E - Learning ระบาดวิทยา
บทนำทางด้านระบาดวิทยา
ชีวสถิติเบื้องต้น
การวัดการเกิดโรค
การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
ระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห์
ธรรมชาติการเกิดโรค
การสอบสวนโรค
การพัฒนาบุคลากรด้านระบาด
 

EMS 1669

VisitorMap

Locations of visitors to this page

Visit counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday406
mod_vvisit_counterYesterday263
mod_vvisit_counterThis week1835
mod_vvisit_counterLast week979
mod_vvisit_counterThis month5122
mod_vvisit_counterLast month4066
mod_vvisit_counterAll days18313

We have: 35 guests online
Your IP: 54.224.225.228
 , 
Today: เม.ย. 29, 2017