ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 ป็นระบบที่ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล และสถานีอนามัย (โรงพยาบาลรัฐทุกแห่ง โรงพยาบาล/คลินิกเอกชนยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด) ในจังหวัดนครสวรรค์ และ จังหวัดใกล้เคียง ในการเฝ้าระวังโรค/ภัย ที่อาจเกิดการระบาดได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการป้องกันควบคุมโรค/ภัย เป็นหลัก มิใช่เป็นรายงานสถิติของโรคนั้นๆ [ส่วนใหญ่ ใช้นิยามผู้ป่วยเป็น "ผู้ป่วยที่สงสัย(suspect)" ไม่ใช่ "ผู้ป่วยที่ยืนยัน(confirm)" โปรดดูนิยามในการเก็บข้อมูลประกอบการใช้ข้อมูลด้วย]

ความทันเวลา 2560

ความครอบคลุม 2560

รายงานนำเสนอที่ประชุม กวป. ประจำเดือน

ประกาศ ชี้แจงการรายงานขัอมูล 506 ปี พ.ศ. 2560

ด้วยในปี พ.ศ.๒๕๖๐ งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดทำโปรแกรมระบบข้อมูลงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาบนเว็บไซต์ และขอแจ้งการดำเนินงานในการรายงานข้อมูล ๕๐๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้

๑. ให้สถานพยาบาลของรัฐทุกแห่งตรวจสอบข้อมูลประชากรกลางปี พ.ศ.๒๕๕๙ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ตามระบบข้อมูล ๔๓ แฟ้ม สำหรับใช้เป็นเป้าหมายประชากรงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา และการประมวลผลรายงาน ๕๐๖ ของปี พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. ให้สถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนทุกแห่งเริ่มบันทึกและส่งข้อมูล ๕๐๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ บนเว็บไซต์ http://203.157.114.6 โดยยึดวันพบผู้ป่วยตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นวันเริ่มต้นของการส่งข้อมูล ๕๐๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

๓. ให้สถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนทุกแห่ง ตรวจสอบ ความครบถ้วน ถูกต้อง ของการรายงานข้อมูล ๕๐๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ แล้ว งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จะหยุดรับข้อมูล ๕๐๖ และการแก้ไขข้อมูล ๕๐๗ ของข้อมูล ๕๐๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นต้นไป

งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สสจ.นครสวรรค์
4 มกราคม 2560

Ebola Update

Total Cases

Updated: August 22, 2014

  • Suspected and Confirmed Case Count: 2615
  • Suspected Case Deaths: 1427
  • Laboratory Confirmed Cases: 1528

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2014 เวลา 17:10 น.

อ่านเพิ่มเติม...

 

สธ.เฝ้าระวังโรคมือเท้าปาก

 

สธ.เฝ้าระวังโรคมือเท้าปาก หลังพบแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มขึ้น

Wednesday, June 18, 2014

นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเผยว่า ช่วงนี้กระทรวงสาธารณสุขได้สั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศจับตาพิเศษโรคมือเท้าปาก เนื่องจากมีแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มขึ้น โดยสำนักระบาดวิทยา รายงานว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 9 มิถุนายน พบผู้ป่วยโรคมือเท้าปากทั่วประเทศ 15,311 ราย เมื่อเปรียบเทียบจำนวนผู้ป่วยรายเดือนในปี 2557 กับปี 2556 พบว่าในเดือนเมษายน 2557 มีรายงานผู้ป่วยมากกว่าเดือนเมษายน 2556 จำนวน 1.7 เท่า โดยกลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คือ 1 ปี

ทั้งนี้ คาดว่าจำนวนผู้ป่วยจะมีมากขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงสิงหาคม โดยคาดการณ์ว่าจำนวนผู้ป่วยจะสูงสุดในเดือนกรกฎาคม จะมีประมาณ 5,500 ราย จึงให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประสานความร่วมมือหน่วยงานในพื้นที่ ทั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาล และศูนย์เด็กเล็ก เน้นให้ครูตรวจไข้เด็กทุกวัน หากพบมีไข้ มีตุ่มใสขึ้นตามมือและในปาก ขอให้สงสัยว่าอาจเป็นโรคมือเท้าปาก ให้เด็กหยุดเรียนจนกว่าจะหายป่วย พร้อมทั้งแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อควบคุมป้องกันโรค

ที่มาข่าว:นสพ.ASTVผู้จัดการออนไลน์

ที่มาภาพ:Internet

 

สรุปรายงานสถานการณ์โรค Hand foot and mouth disease

จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 01 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 

นับตั้งแต่ วันที่ 01 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับรายงานผู้ป่วย โรค Hand foot and mouth disease จำนวนทั้งสิ้น 506 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 48.74 ต่อแสนประชากร ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 18 มิถุนายน 2014 เวลา 12:26 น.

อ่านเพิ่มเติม...

 

เตือนกินหมูดิบเสี่ยงโรคไข้หูดับ

 

เตือนกินหมูดิบเสี่ยงโรคไข้หูดับ

 

Wednesday, May 21, 2014

ผศ.นพ.จารึก หาญประเสริฐพงษ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหูคอ จมูก ภาควิชาโสตศอนาสิกวิทยาเผยว่า ขณะนี้โรคไข้หูดับกำลังแพร่ระบาดในหมู่สุกร โดยเชื้อดังกล่าวจะทำให้สุกรมีอาการล้มป่วย เมื่อคนไปสัมผัสหรือกินเนื้อหมูที่ติดเชื้อแบบสุก ๆ ดิบ ๆ ก็จะมีอาการภายใน 3 วันคือ มีไข้ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามร่างกาย คลื่นไส้ อาเจียน บางรายช็อก หรือมีจ้ำเลือดตามตัว ข้ออักเสบ หัวใจ ไตหรือตับวาย ขึ้นอยู่กับปริมาณของเชื้อและความแข็งแรงของแต่ละบุคคลทั้งนี้ วิธีป้องกันควรเลือกซื้อเนื้อหมูจากโรงฆ่าสัตว์ที่ได้มาตรฐาน เลือกที่สด ไม่มีสีแดงคล้ำ หรือมีเลือดคลั่งมาก ส่วนการปรุงควรนำเนื้อหมูมาปรุงสุกเท่านั้น สำหรับเกษตรกรเลี้ยงหมูที่มีโอกาสต้องสัมผัส ควรสวมถุงมือ สวมรองเท้าบู๊ต ซึ่งสามารถป้องกันการติดเชื้อได้ นอกจากนี้ ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสหมูหรือซากหมูด้วยมือเปล่าพร้อมทั้งชำระร่างกายทุก ครั้งหลังสัมผัสหมู เนื่องจากโรคดังกล่าวยังไม่มีวัคซีนป้องกัน

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2014 เวลา 12:29 น.

อ่านเพิ่มเติม...

 

หน้า 2 จาก 17

เว็บไซต์แนะนำ

พยากรณ์อากาศ

Zika_surveillance

Zika_investigation

Words of wisdom ...

 

"การบิดเบือนความจริง เพื่อให้ผลทางอื่น จะมีผลกระทบต่อการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอย่างมาก ขอให้นักระบาดวิทยาวิเคราะห์ และนำเสนอแต่ความจริง"

อ.สุชาติ เจตนเสน

.....๒๕ ธค.๔๖......หนองคาย.

การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางสุขภาพ

คู่มือโปรแกรม 506

E - Learning ระบาดวิทยา
บทนำทางด้านระบาดวิทยา
ชีวสถิติเบื้องต้น
การวัดการเกิดโรค
การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
ระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห์
ธรรมชาติการเกิดโรค
การสอบสวนโรค
การพัฒนาบุคลากรด้านระบาด
 

EMS 1669

VisitorMap

Locations of visitors to this page

Visit counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday409
mod_vvisit_counterYesterday263
mod_vvisit_counterThis week1838
mod_vvisit_counterLast week979
mod_vvisit_counterThis month5125
mod_vvisit_counterLast month4066
mod_vvisit_counterAll days18316

We have: 38 guests online
Your IP: 54.224.225.228
 , 
Today: เม.ย. 29, 2017