ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 ป็นระบบที่ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล และสถานีอนามัย (โรงพยาบาลรัฐทุกแห่ง โรงพยาบาล/คลินิกเอกชนยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด) ในจังหวัดนครสวรรค์ และ จังหวัดใกล้เคียง ในการเฝ้าระวังโรค/ภัย ที่อาจเกิดการระบาดได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการป้องกันควบคุมโรค/ภัย เป็นหลัก มิใช่เป็นรายงานสถิติของโรคนั้นๆ [ส่วนใหญ่ ใช้นิยามผู้ป่วยเป็น "ผู้ป่วยที่สงสัย(suspect)" ไม่ใช่ "ผู้ป่วยที่ยืนยัน(confirm)" โปรดดูนิยามในการเก็บข้อมูลประกอบการใช้ข้อมูลด้วย]

ความทันเวลา 2560

ความครอบคลุม 2560

รายงานนำเสนอที่ประชุม กวป. ประจำเดือน

ประกาศ ชี้แจงการรายงานขัอมูล 506 ปี พ.ศ. 2560

ด้วยในปี พ.ศ.๒๕๖๐ งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดทำโปรแกรมระบบข้อมูลงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาบนเว็บไซต์ และขอแจ้งการดำเนินงานในการรายงานข้อมูล ๕๐๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้

๑. ให้สถานพยาบาลของรัฐทุกแห่งตรวจสอบข้อมูลประชากรกลางปี พ.ศ.๒๕๕๙ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ตามระบบข้อมูล ๔๓ แฟ้ม สำหรับใช้เป็นเป้าหมายประชากรงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา และการประมวลผลรายงาน ๕๐๖ ของปี พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. ให้สถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนทุกแห่งเริ่มบันทึกและส่งข้อมูล ๕๐๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ บนเว็บไซต์ http://203.157.114.6 โดยยึดวันพบผู้ป่วยตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นวันเริ่มต้นของการส่งข้อมูล ๕๐๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

๓. ให้สถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนทุกแห่ง ตรวจสอบ ความครบถ้วน ถูกต้อง ของการรายงานข้อมูล ๕๐๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ แล้ว งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จะหยุดรับข้อมูล ๕๐๖ และการแก้ไขข้อมูล ๕๐๗ ของข้อมูล ๕๐๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นต้นไป

งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สสจ.นครสวรรค์
4 มกราคม 2560

Single Commander ตามมาตรการ 2P 2R

เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2555 นายแพทย์บัวเรศ ศรีประทักษ์ สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ บรรยายเรื่อง รูปแบบการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ตามมาตรการ 2P 2R ( บทบาท Single Commander ตามมาตรการ 2P 2R ) ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครื่อข่ายระบาดวิทยา และ SRRT ประจำปี พ.ศ. 2555 ซึ่งจัดโดย สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ณ โรงแรมภูเขางามรีสอท จังหวัดนครนายก

 

ผลการประเมินการฟื้นฟูระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภายหลังอุทกภัยระดับอำเภอ ในจังหวัดนครสวรรค์

 

ผลการประเมินการฟื้นฟูระบบเฝ้าระวัง   ป้องกัน  ควบคุมโรค   

ภายหลังอุทกภัยระดับอำเภอ  ในจังหวัดนครสวรรค์ ( เขียนรายงานโดย ศคร.8 นครสวรรค์ )

อำเภอพยุหะคีรี 

                มี รพ.สต. ทั้งหมด 13 แห่ง  มีรพ. 1 แห่ง  วันที่เกิดอุทกภัย 15 ก.ย.54 วันที่วางแผนฟื้นฟู 18 พ.ย.54  วันที่ประเมิน 17 พ.ย.54  น้ำท่วม รพ.สต. 3 แห่ง คือ รพ.สต.คลองโพธิ์  รพ.สต.หาดสะแก และรพ.สต.ยางขาว  รพ.สต.ที่สุ่มเข้าประเมิน คือ รพ.สต.คลองโพธิ์ 

1.ระบบเฝ้าระวัง(รายงาน 506)

 ก่อนน้ำท่วม 

  •   การส่งข้อมูลของ รพ.สต. มีทั้งหมด 13 แห่ง โดยการคีย์ข้อมูลเข้าเว็บไซด์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  ปกติการส่งข้อมูลจะมีปัญหาที่ รพ.สต.ซับไพรวัณฑ์  เนื่องเน็ตล่มบ่อย

ขณะน้ำท่วม

  •  ขาดการส่งรายงาน 506   1 แห่ง  เป็นเวลา 2 วัน คือ รพ.สต.คลองโพธิ์ เนื่องจากน้ำท่วม คีย์ข้อมูลไม่ได้  แก้ไขปัญหาโดยให้ รพ.สต.อื่นคีย์ข้อมูลให้ และนำข้อมูลไปคีย์ที่บ้านเป็นบางส่วน

หลังน้ำลด   

  •  การส่งข้อมูลรายงาน 506 เป็นปกติทุกแห่ง

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2011 เวลา 17:31 น.

อ่านเพิ่มเติม...

 

กรมควบคุมโรคห่วงประชาชน และอาสาสมัครช่วยเหลือสุนัข ถูกสุนัขที่เครียดจากน้ำท่วมกัด แนะควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันที

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2554  นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากการส่งเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการป้องกันควบคุมโรคระบาดในศูนย์พักพิง และจากการเฝ้าระวังโรค พบว่ามีอาสาสมัคร และประชาชนที่ช่วยเหลือสุนัขและแมวถูกกัดเป็นจำนวนมาก กรมควบคุมโรคขอแนะนำให้ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันที โดยขอรับบริการได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้าน หรือที่สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้เตรียมวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไว้บริการในภาวะน้ำท่วม จำนวน 2,000 โด๊ส ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่สถานเสาวภา สภากาชาดไทยในเวลาราชการ

โรคพิษสุนัขบ้า เป็นแล้วผู้ป่วยจะเสียชีวิตทุกราย จากรายงานพบว่า ปี 2553 พบผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าทั่วประเทศ 15 ราย และในปี 2554 (มกราคม - กันยายน) พบผู้เสียชีวิต 5 ราย อย่างไรก็ตามจำนวนผู้ถูกสุนัขกัดปีละกว่า 1 ล้านคน แต่มารับการฉีดวัคซีนป้องกันปีละประมาณ 5 แสนคน ดังนั้นในภาวะน้ำท่วมนี้สุนัขมีโอกาสกัดประชาชนมากขึ้น เนื่องจากความเครียด การอดอาหาร และไม่คุ้นเคยกับบุคคลแปลกหน้า กรมควบคุมโรคขอแนะนำวิธีป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและป้องกันการถูกสุนัขกัดดังนี้

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 03 พฤศจิกายน 2011 เวลา 10:02 น.

อ่านเพิ่มเติม...

 

หน้า 6 จาก 17

เว็บไซต์แนะนำ

พยากรณ์อากาศ

Zika_surveillance

Zika_investigation

Words of wisdom ...

 

"การบิดเบือนความจริง เพื่อให้ผลทางอื่น จะมีผลกระทบต่อการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอย่างมาก ขอให้นักระบาดวิทยาวิเคราะห์ และนำเสนอแต่ความจริง"

อ.สุชาติ เจตนเสน

.....๒๕ ธค.๔๖......หนองคาย.

การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางสุขภาพ

คู่มือโปรแกรม 506

E - Learning ระบาดวิทยา
บทนำทางด้านระบาดวิทยา
ชีวสถิติเบื้องต้น
การวัดการเกิดโรค
การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
ระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห์
ธรรมชาติการเกิดโรค
การสอบสวนโรค
การพัฒนาบุคลากรด้านระบาด
 

EMS 1669

VisitorMap

Locations of visitors to this page

Visit counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday417
mod_vvisit_counterYesterday263
mod_vvisit_counterThis week1846
mod_vvisit_counterLast week979
mod_vvisit_counterThis month5133
mod_vvisit_counterLast month4066
mod_vvisit_counterAll days18324

We have: 35 guests online
Your IP: 54.224.225.228
 , 
Today: เม.ย. 29, 2017