ตารางแสดงความสม่ำเสมอของการส่งรายงาน 506 รายสัปดาห์ จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.


อำเภอ :       สัปดาห์ปัจจุบัน = 52 (ระหว่าง