รายงานจำนวนผู้ป่วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ปี พ.ศ. 2559

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

อันดับ ชื่อโรค (รหัสโรค) จำนวนผู้ป่วยประจำสัปดาห์ จำนวนผู้ป่วยสะสม ปี พ.ศ. 2559
ป่วย ตาย ป่วย ตาย
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1 หัดรวม Measles (21,22) 6 6 12 0 0 0 6 6 12 0 0 0
2 ไอกรน Pertussis (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 มือ เท้า ปาก Hand Foot and Mouth Diseases (71) 1447 978 2425 0 0 0 1448 978 2426 0 0 0
4 ไข้หวัดใหญ่ Influenza (15) 1578 1502 3080 1 2 3 1581 1503 3084 1 2 3
5 เลปโตสไปโรซีส Leptospirosis (43) 6 4 10 0 0 0 6 4 10 0 0 0
6 บิดรวม Dysentery (04,05,06) 46 58 104 0 0 0 46 58 104 0 0 0
7 ปอดบวมที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล Pneumonia admitted (31) 1666 1340 3006 9 14 23 1673 1341 3014 9 14 23
8 ไข้เลือดออกรวม Dengue haemorrhagic fever (26,27,66) 313 292 605 0 0 0 318 297 615 0 0 0
9 อหิวาตกโรค Cholera (01) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ไข้สมองอักเสบรวม Encephalitis (28,29) 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
11 บาดทะยักในเด็กแรกเกิด Tetanus neonatorum (53) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 อาการไม่พึงประสงค์หลังได้รับวัคซีน AEFI (78) 1 7 8 0 0 0 1 7 8 0 0 0
13 โรคไข้ชิคุนกุนยา Chikungunya Fever (84) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 โรคสเตรปโตคอคคัส ซูอิส (82) 26 10 36 2 0 2 26 10 36 2 0 2
15 ไข้หวัดใหญ่ 2009 H1N1 (15 Organism type 6) 37 26 63 1 2 3 37 26 63 1 2 3
16 โรคสุกใส (17) 475 420 895 0 0 0 475 420 895 0 0 0

ประมวลผลข้อมูลรายงาน ณ วันเสาร์ ที่ 29 เมษายน 2560 เวลา 18:10:41

เลือกดูรายงานประจำสัปดาห์ :  เลือกดูรายงานระหว่างวันที่ :
เริ่มตั้งแต่ วันที่      ถึงวันที่